Ca?a Holandia - Mened?er lokacji!!!
Wyświetleń: 27
2021-01-12
kategoria: Praca - zatrudnie ;
miejscowość: Ca?a Holandia;
województwo: Holandia;
Ca?a Holandia - Mened?er lokacji!!!
Ca?a Holandia - Mened?er lokacji!!!
Cena: 0,00 euro
Opis:
Jeste? otwarty i gotowy na zmiany? Poszukujemy nowych mened?erów lokacji, w których zakwaterowani s? pracownicy Flexemployees.
Na tym stanowisku odpowiadasz za codzienne funkcjonowanie i zarz?dzanie naszymi lokalizacjami mieszkaniowymi. Twoim zadaniem b?dzie te? dbanie o komfort ?ycia mieszka?ców i zapewnianie im przyjemnego pobytu w naszych kwaterach. Pozytywne nastawienie jest kluczowe, poniewa? b?dziesz dla nich osob? kontaktow?. Potrafisz dzia?a? profesjonalnie i by? w gotowo?ci 24/7? To dla Ciebie niez?e wyzwanie!
TWOJE OBOWI?ZKI:
• Dba? o zameldowanie i wymeldowanie mieszka?ców;
• Przeprowadza? okresowe kontrole pomieszcze? mieszkalnych;
• Sprawdza? warunki mieszkaniowe pod wzgl?dem porz?dku, bezpiecze?stwa i higieny;
• Sprawdza? stan inwentarza w miejscu zakwaterowania i informujesz o brakach i usterkach;
• Zapewnia?, ?e wolne miejsca do spania s? czyste i gotowe do u?ycia w dowolnym momencie;
• Odpowiada? za bezpiecze?stwo w naszym miejscu zamieszkania;
• Zwraca? si? do mieszka?ców o przestrzeganie regulaminu domu;
• Wykonywa? lekkie zadania techniczne;
• Dba? o w?a?ciwe zapisy w ksi?dze pobytowej i przetwarzasz j? w naszym systemie;
• Zg?asza? wykroczenia, szkody i nieprawid?owo?ci zwi?zane z przestrzeganiem zasad przez naszych mieszka?ców;
• Rozpatrywa? i rozwi?zywa? reklamacje w wyznaczonym terminie;
• W nag?ych przypadkach by? dost?pnym 24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu.
WYMAGANIA:
• Minimum ?rednie wykszta?cenie;
• Odpowiednie do?wiadczenie zawodowe;
• Prawo jazdy kat. B;
• Znajomo?? j?zyka angielskiego w mowie i pi?mie;
• Znajomo?? aplikacji Microsoft Office.
CO OTRZYMASZ W ZAMIAN:
Cho? w ostatnich latach odnotowali?my znaczny wzrost, nadal pozostali?my firm? o kulturze rodzinnej. Nieformalne, wielokulturowe ?rodowisko pracy zapewnia przyjemn? i niepowtarzaln? atmosfer?. D??ymy do jak najlepszych wyników firmy razem ze zmotywowanymi wspó?pracownikami. Twój wk?ad i wyniki zostan? nagrodzone odpowiednim wynagrodzeniem – zarówno podstawowym jak i dodatkowymi ?wiadczeniami pracowniczymi.

Porozmawiajmy o twojej karierze jeszcze dzi?! Wy?lij swoje CV na email: career@ottoworkforce.eu
We Take Care of Our People.
Chcesz aplikowa? na nasz? ofert? pracy? W linku poni?ej znajdziesz wszystkie informacje na temat tego, kto i w jakim celu b?dzie przetwarza? Twoje dane osobowe.
https://www.ottoworkforce.pl/wp-content/uploads/2018/05/IROBOWIAZEKINFORMACYJNY.pdf

Wyślij zapytanie do sprzedawcy

Imię i Nazwisko

Twój e-mail

Treść

Wpisz kod zabezpieczający:

Moje Konto  |  
Rejestracja  |  
Firmy  |  
Pomoc  |  
Regulamin  |